دانلود بخشنامه مالیات حقوق سال ۹۷

دانلود بخشنامه مالیات حقوق سال ۹۷

مخاطبین/ذینفعان: اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند(الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اجرای بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع سقف معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۱۳۹۷ مقرر می‌گردد:

۱- حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در ارتباط با امور آموزشی و پژوهشی، با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات احکام ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۷ مشمول مالیات حقوق به نرخ ده درصد(۱۰%) خواهد بود.

۲- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره (۶) قانون یاد شده، وفق مفاد بند مزبور، کلیه‌ی احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۷ کماکان اجرایی می‌باشد.

۳- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق سایر اشخاص در سال ۱۳۹۷ براساس مقررات، به شرح جدول ذیل می‌باشد:

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات
از تا نسبت مازاد
۱ ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ معاف
۲۷۶.۰۰۰.۰۰۱ ۱.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰%
۱.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۱ ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵%
۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۱ ۱.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵%
نسبت به مازاد ۱.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۵%

Print Friendly, PDF & Email

بازدید: 157