• 3298
 • 3297

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

 

موسسه خدمات مالی ارقام محاسب با دارا بودن کادر مجرب اقدام به ارائه خدمات به شرکتها و سازمانها در

stock exchange concept showing success in finance

زمینه حسابرسی می نماید .

مهم ترین خدمات حسابرسی شرکت ما عبارتند از:

– خدمات حسابرسی مالیاتی
– خدمات حسابرسی ویژه
– بررسی کلی صورتهای مالی
– خدمات حسابرسی صورتهای مالی سالانه
– تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
– مشاوره در مورد خرید و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی
– انجام کدگزاری حسابها در نرم افزارهای حسابداری
– خدمات حسابرسی و خدمات مالی و مالیاتی جهت ارائه دادن به سازمان امور مالیاتی کشور
– حسابرسی مالی و صدور گزارش جهت ارایه به بانک

بمنظور تبیین و توضیح مفهوم حسابرسی داخلی و به عبارتی مشخص نمودن تعریف و زمینه های کاری آن در شرکتها مطالب ذیل ارائه می گردد :

واحد حسابرسی داخلی جهت ایجاد اطمینان از اثر بخش بودن کل سیستم های کنترل داخلی , کمک به مدیریت در ایفای بهتر مسئولیت ها از طریق ارائه تجزیه و تحلیل , ارزیابی های نتایج و پیشنهاد های حاصل از رسیدگی های انجام شده یاری می نماید .

۱- تعریف حسابرسی داخلی

تعریف حسابرسی داخلی طبق نظر هیات تدوین استانداردهای حسابرسی , به شرح ذیل می باشد :

 •  ارزیابی مستقلی که توسط مدیریت شرکت برای سیستم های کنترل داخلی ایجاد میشود.

 • کفایت سیستم های کنترل داخلی را از لحاظ درست ومناسب ,اقتصادی ,اثربخش وکارآمدبودن استفاده ازمنابع راآزمون می نماید.

 •  ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعملها , کارآیی روشها,کنترل و انعکاس نتایج در قالب یک گزارش مدون شده .

۲- وظایف واحد حسابرس داخلی

اهم وظایف واحد حسابرس داخلی باتوجه به تعریف حسابرس داخلی به شرح ذیل خواهدبود.

 • تهیه وتنظیم واجرای برنامه حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفه ای واصول قابل قبول حسابداری به منظورحصول اطمینان ازصحت وکفایت عملیات مالی وغیرمالی شرکت اصلی ,                     شرکتها و واحدهای تابعه وطرحهای عمرانی و انتفاعی وسپس تطبیق عملیات با قوانین , آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط.

 • بررسی وارزیابی سیستم کنترلهای داخلی موجود و ارائه پیشنهاد برای بهبود روشهای کنترل داخلی مالی درشرکت اصلی ,شرکتها و واحدها و مجموعه های تابعه .

 • بررسی وارزیابی روشهای اجرایی حفظ دارائیها,اموال وحقوق مالی شرکت اصلی , شرکتها و واحدهای تابعه .

 • بررسی اسنادپرداخت وجوه نقدی و بانکی شرکت .

 • بررسی اسناد درآمدها و هزینه های سرمایه ای و جاری شرکت .

 • بررسی اقلام صورتهای مالی شرکت پیش ازتسلیم به حسابرسان مستقل وهیات مدیره .

 • همکاری باحسابرسان مستقل و بازرسان قانونی درمورد رسیدگی ها و برنامه های حسابرسی آنان مطابق با دستورالعمل مدیریت عامل شرکت

 • مطالعه وپیگیری موارد مندرج درگزارش های بازرسان قانونی وحسابرسان مستقل وتکالیف تعیین                     شده توسط مجمع عمومی شرکت اصلی ومجامع عمومی شرکتهای تابعه.

 • رسیدگی و اظهارنظر درمورد مسائل واختلافات مالی وحسابداری ( فیمابین شرکت و شرکتهای تابعه ) موردی که توسط مدیریت عامل شرکت ارجاع میشود.

 • ایجاد ارتباط وهماهنگی دائمی دفترحسابرسی داخلی شرکت و دفاتر حسابرسان داخلی شرکتها و واحد های تابعه بمنظور بهبود کارایی اجرای برنامه های حسابرسی داخلی آنها.

 • تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط باعملکرد شرکت و واحد های تابعه آن .

 • اعلام نیازهای آموزشی پژوهشی ,خدماتی ,تدارکاتی ,سخت افزاری, نرم افزاری و بودجه ای دفترحسابرسی داخلی به مدیریت شرکت.

 • بررسی وتائید این موضوع که بااعمال دستورالعملها , روشها و کنترلهای پیش بینی شده , از دارائیها و درآمدهای شرکت درمقابل هرگونه سو, استفاده , اختلاس و تقلب , محافظت و مواظبت میشود.

 • بررسی وتائید این موضوع که کلیه تعهدات واحدتجاری درحسابها انعکاس یافته وتعهدات مزبور در ارتباط با فعالیتهای شرکت بوده وروشهای کنترلی موجود به نحوی میباشد که ازثبت وانعکاس هزینه ها و بدهیهایی که به شرکت                     مربوط نیست , جلوگیری نماید.

 • انجام هرگونه مطالعه ورسیدگی خاص که ممکن است درنتیجه حسابرسیهایی انجام شده ضروری تشخیص داده شود یا اینکه بطور ویژه ( در صورت بروز اختلاس , سوء استفاده و موارد مشابه آن ) ازطرف مدیریت عامل یاهیات مدیره به واحد حسابرسی داخلی ارجاع گردد.

 • همکاری باسایرقسمتهای واحدهای مختلف شرکت به منظور استقرار کنترلهای ضروری حسابداری و رعایت استانداردهای حسابداری .

 • همکاری با سایرقسمتها و واحد های مختلف شرکت به منظورافزایش کارآیی ,کاهش هزینه ها و جلوگیری از دوباره کاری .

باتشکر گروه مالی ارقام محاسب

بازدید: 3249